2019.07.09 වන දින පිටුම්පේ විහාරස්ථානයේදී ළමා සමාජ ක්‍රමයේ වැදගත්කම පිළිබඳව ළමා සමාජ පහසුකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්විණ. 

2019 07 09 15 41 32 868 n

 

2019 07 09 15 08 13 472 n

2019 07 09 15 18 46 505 p

2019 07 09 16 05 01 966 n

 

 

 

News & Events

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ...

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක්...

Scroll To Top