නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ මෙම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක් 2019.07.22 දින පාදුක්ක සිරිපියරතන විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ. 

 

20190722 081719 1n

 

20190722 081847 n

 

20190722 090902 n

20190722 083130 n

20190722 090628 n

 

20190722 092036 n

 

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක් 2019.07.12 වන දින පින්නවල රාජපල විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ. 

20190712 120012 n

20190712 111940 n

20190712 115916 n

20190712 113828 n

2019.07.09 වන දින පිටුම්පේ විහාරස්ථානයේදී ළමා සමාජ ක්‍රමයේ වැදගත්කම පිළිබඳව ළමා සමාජ පහසුකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්විණ. 

2019 07 09 15 41 32 868 n

 

2019 07 09 15 08 13 472 n

2019 07 09 15 18 46 505 p

2019 07 09 16 05 01 966 n

 

 

 

2019.07.14 දින පෙ.ව.9.00 සිට 12.00 දක්වා දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය ගොඩ නගා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දහම් පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කෙළිමඩල පුබුදු දහම්පාසලේදී පැවැත්විණ. 

2019 07 14 10 54 25 789 n

2019 07 14 10 56 46 973 n

2019 07 14 11 41 38 931 n

2019 06 29 09 23 35 182 new

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය ප්‍රකාශයට පත් කර වසර 30ක් ගතවීම හා ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සේවයට වසර 20ක් සපීරීම නිමිත්තෙන් ළමා සමාජ දරුවන් අතර ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පැණ විසදුම් තරඟයක් 2019.06.29 දින නැගෙනහිර හොරගල ප්‍රජාශාලාවේදී පැවැත්විණ. 

2019 06 29 09 00 47 947 new

2019 06 29 09 22 41 209 new

2019 06 29 09 23 01 762 new

 

2019 06 29 08 55 00 088 new

 

2019 06 29 09 26 38 331 new

 

2019 06 29 09 51 00 336 new

2019 06 29 09 51 41 353 new

2019 06 29 10 12 25 574 new

 

 

 

 

News & Events

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ...

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක්...

Scroll To Top