නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ මෙම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක් 2019.07.22 දින පාදුක්ක සිරිපියරතන විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ. 

 

20190722 081719 1n

 

20190722 081847 n

 

20190722 090902 n

20190722 083130 n

20190722 090628 n

 

20190722 092036 n

 

News & Events

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ...

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක්...

Scroll To Top