අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

31
ජූලි2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ...

31
ජූලි2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක්...

17
ජූලි2019
දරුවන් මනරම්, සුරකිමු, හැමකල

දරුවන් මනරම්, සුරකිමු, හැමකල

2019.07.14 දින පෙ.ව.9.00 සිට 12.00 දක්වා දරුවන්ගේ...

15
ජූලි2019
ළමා සමාජ ශක්තිමත් කිරීම

ළමා සමාජ ශක්තිමත් කිරීම

2019.07.09 වන දින පිටුම්පේ විහාරස්ථානයේදී ළමා සමාජ...

Scroll To Top